परिपत्र

शिउनि मा0 - जयपुर मण्डल वरिष्ठ अध्यापक स्थायीकरण आदेश संख्या 87 / 12.05.2017